ร่วมแชร์เป็นธรรมทานนะครับ

หนังสือธรรมะน่าอ่าน


หนังสือและแหล่งความรู้ต่างๆ ที่ทางผู้ดำเนินการจะได้แนะนำต่อไปนี้นั้น ทางผู้ดำเนินการได้อ่านแล้วเห็นว่ามีเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ จึงได้แนะนำให้ผู้สนใจทุกๆ ท่านได้ไปหาอ่านบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในธรรมของท่านทั้งหลายนะครับ โดยทางผู้ดำเนินการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากทางเจ้าของหนังสือหรือสำนักพิมพ์ใดๆ ทั้งสิ้นครับ


รายชื่อหนังสือในหน้านี้ประกอบด้วย :

  1. หนังสือวิมุตติมรรค
  2. หนังสือวิสุทธิมรรค
  3. หนังสือมิลินทปัญหา
  4. หนังสือพุทธธรรม

หนังสือวิมุตติมรรค

ผู้ประพันธ์ต้นฉบับภาษาบาลี
พระอุปติสสเถระ
ประวัติผู้ประพันธ์
ไม่มีหลักฐานยืนยันประวัติชัดเจนนะครับ สันนิษฐานว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ชำนาญในพระวินัย มีผลงานแพร่หลายในรัชสมัยของพระเจ้าวสภะผู้ครองราชย์ในลังกา พ.ศ. 609-653 ยังสรุปไม่ได้ว่าท่านเป็นชาวอินเดียหรือลังกาครับ และไม่ทราบว่าท่านรจนาคัมภีร์นี้ที่อินเดียหรือลังกากันแน่ แต่เห็นพ้องต้องกันว่าท่านรจนาวิมุตติมรรคก่อนที่พระพุทธโฆสาจารย์จะได้รจนาวิสุทธิมรรคครับ และเชื่อว่าพระพุทธโฆสาจารย์ได้ศึกษาวิมุตติมรรคก่อนจะรจนาวิสุทธิมรรค
ประวัติของคัมภีร์
น่าเสียดายที่วิมุตติมรรคฉบับภาษาบาลีได้สูญหายไปนานแล้วครับ แต่โชคดีที่ยังเหลือฉบับภาษาจีนที่ท่านพระติปิฎกสังฆปาละแห่งฟูนานได้แปลไว้เมื่อคริสตศตวรรษที่ 6 ต่อมาพระเอฮาราแห่งญี่ปุ่นร่วมกับพระโสมเถระ และพระเขมินทเถระได้แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อว่า The Path of Freedom ซึ่งพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2504

สำหรับคัมภีร์วิมุตติมรรคฉบับภาษาไทยนั้น มีผู้แปลไว้หลายฉบับครับ เช่น พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ พิมพ์ที่สำนักพิมพ์ศยาม บริษัทเคล็ดไทย จำกัด โทรฯ 2259536-40 จำนวน 427 หน้า ปกแข็งราคา 450 บาท เป็นต้น
เนื้อหา
เป็นหนังสือที่ผู้ที่คิดจะศึกษาธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่คิดจะทำกรรมฐานสมควรอ่านเป็นอย่างยิ่งครับ เป็นหนังสือที่อธิบายหลักการของพระพุทธศาสนาไว้อย่างละเอียดลึกซึ้ง มองเห็นเหตุผลและที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจน แจกแจงรายละเอียดไว้เป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่หมวดของศีล สมาธิ (สมถกรรมฐาน) ปัญญา (วิปัสสนากรรมฐาน) โดยการเขียนแบบถามตอบที่สั้นกระชับตรงประเด็น ทำให้จับประเด็นหลัก และความคิดรวบยอดได้อย่างรวดเร็วครับ มีรายละเอียดตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุด เหมาะกับผู้ปฏิบัติธรรมในทุกระดับครับ
สถานที่ติดต่อ
สามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ และตามห้องสมุดรวมทั้งในวัดบางวัดนะครับ

หรือลองติดต่อที่ สำนักพิมพ์ศยาม บริษัทเคล็ดไทย จำกัด โทรฯ 2259536-40
ราคา
ประมาณ 450 บาท (มีของหลายสำนักพิมพ์ราคาคงไม่เท่ากันนะครับ)
หนังสือวิสุทธิมรรค

ผู้ประพันธ์ต้นฉบับภาษาบาลี
พระพุทธโฆสาจารย์
ประวัติผู้ประพันธ์
พระพุทธโฆสาจารย์หรือพระพุทธโฆสะ เป็นพระภิกษุชาวอินเดียในสมัยประมาณ พ.ศ. 900 กว่าครับ เป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศ และมีความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้เดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ลังกา และได้แต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่นั่นเพื่อเป็นการพิสูจน์ความรู้ของท่านให้เป็นที่ยอมรับของชาวลังกาครับ พระพุทธโฆสาจารย์นี้นับได้ว่าเป็นภิกษุที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากรูปหนึ่ง ท่านได้แต่งคัมภีร์ที่สำคัญไว้มากมายเพื่อใช้ขยายความพระไตรปิฎกให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น (คัมภีร์ในชั้นอรรถกถา) สำหรับคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้นับได้ว่าเป็นคัมภีร์ที่สำคัญมากของเถรวาทคัมภีร์หนึ่งครับ
ประวัติของคัมภีร์
คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยมานานแล้วครับ และมีผู้แปลไว้หลายครั้งหลายสำนวน มีทั้งการแปลแบบถอดความเป็นสำนวนไทย (ทำให้อ่านเข้าใจง่าย) และแปลแบบเทียบคำศัพท์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยคำต่อคำ ทำให้ได้เป็นภาษาไทยสำนวนบาลี ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาการแปลภาษาบาลี (คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ยากครับ) เพราะฉะนั้นเวลาซื้อต้องเลือกให้ดี (ทั้งนี้เพราะหนังสือวิสุทธิมรรคเป็นหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาบาลีเล่มหนึ่ง ของภิกษุ สามเณรในปัจจุบันด้วยครับ)
เนื้อหา
ผู้ที่หาหนังสือวิมุตติมรรคอ่านไม่ได้ หนังสือวิสุทธิมรรคนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ

หนังสือวิสุทธิมรรคนี้อธิบายหลักการของพระพุทธศาสนาไว้อย่างละเอียดลึกซึ้ง แจกแจงรายละเอียดไว้เป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่หมวดของศีล สมาธิ (สมถกรรมฐาน) ปัญญา (วิปัสสนากรรมฐาน) เช่นเดียวกับหนังสือวิมุตติมรรคครับ แต่จะเน้นไปในเรื่องปริยัติ (ทฤษฎี) มากกว่า ทำให้เข้าใจและมองเห็นภาพได้ยากกว่าวิมุตติมรรค มีรายละเอียดตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุด เหมาะกับนักปริยัติและผู้ปฏิบัติธรรม (ที่มีพื้นฐานทางปริยัติมาพอสมควรนะครับ)
สถานที่ติดต่อ
หาซื้อได้ง่ายตามร้านขายหนังสือธรรมทั่วไปครับ (แต่ต้องเลือกสำนวนให้ดี ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับ)
ราคา
ราคาไม่แพง ประมาณหลักสิบถึงร้อยบาทต้นๆ มีทั้งแบบแยกเป็นเล่มเล็ก ๆ และรวมเป็นเล่มใหญ่ทั้งคัมภีร์ครับ
หนังสือมิลินทปัญหา

ผู้ประพันธ์ต้นฉบับภาษาบาลี
เป็นเสมือนบันทึกการสนทนาซักถามปัญหาธรรมระหว่างพระยามิลินท์กับพระนาคเสน
ประวัติ
ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนครับ สันนิษฐานว่าพระยามิลินท์เป็นกษัตริย์ผู้ครองแคว้นหรือนครๆ หนึ่ง ในอาณาจักรอินเดียโบราณ (น่าจะอยู่ประมาณ พ.ศ. 300-500) เป็นผู้มีปัญญามาก แต่ยังไม่เลื่อมใสในลัทธิหรือศาสนาใดเลย และได้เที่ยวสนทนาซักถามปัญหาเกี่ยวกับคำสอนของลัทธิและศาสนาต่างๆ กับนักบวชของลัทธิหรือศาสนานั้นๆ อยู่เป็นประจำ ว่ากันว่าไม่มีใครสามารถโต้ตอบปัญหากับพระยามิลินท์ได้เลยครับ จนนักบวชทั้งหลายพากันเกรงกลัวการซักถามปัญหาของพระยามิลินท์กันไปทั่ว สำหรับพระนาคเสนนั้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในสายของเถรวาทครับ สันนิษฐานว่าเป็นพระอรหันต์ ท่านเป็นผู้มีปัญญามากและแตกฉานในพระไตรปิฎก เมื่อพระยามิลินท์ได้มีโอกาสซักถามปัญหากับพระนาคเสนจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ
ประวัติของหนังสือ
หนังสือมิลินทปัญหานี้ได้รับการแปลเอาไว้หลายภาษาครับ สำหรับภาษาไทยนั้นมีผู้แปลไว้หลายครั้ง มีทั้งแบบรวมเป็นเล่มใหญ่หลายร้อยหน้า และแบบแบ่งเป็นเล่มเล็กๆ หลายเล่มครับ
เนื้อหา
เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผู้ที่คิดจะศึกษาธรรมของพระพุทธศาสนาสมควรได้อ่านครับ

เนื้อความจะเป็นการซักถามปัญหาธรรม โดยพระยามิลินท์จะเป็นผู้ซักถามและพระนาคเสนเป็นผู้ตอบนะครับ คำถามนั้นจะกระจายกว้าง จนแทบจะเรียกได้ว่าครอบคลุมหลักธรรมที่สำคัญทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเลยครับ คำตอบนั้นนอกจากจะอธิบายเหตุผลแล้ว ยังได้ยกตัวอย่างประกอบทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นครับ พระยามิลินท์จะซักถามจนกระทั่งหมดข้อสงสัยแล้ว จึงเปลี่ยนไปถามปัญหาข้อใหม่ต่อไป ในที่สุดพระยามิลินท์ก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่อธิบายหลักการของพระพุทธศาสนาไว้อย่างละเอียดลึกซึ้ง มองเห็นเหตุผล และที่มาที่ไป ได้อย่างชัดเจนอีกเล่มหนึ่ง เหมาะกับผู้สนใจพระพุทธศาสนาในทุกระดับครับ

โดยความเป็นจริงแล้วยังไม่มีอะไรที่ยืนยันได้อย่างแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ ทั้งหมด หรือจริงบางส่วน หรืออาจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาล้วนๆ เพื่ออธิบายหลักการของพระพุทธศาสนาในอีกวิธีการหนึ่งก็ได้ มีแต่เพียงการสันนิษฐานว่าพระยามิลินท์น่าจะเป็นกษัตริย์เชื้อชาติกรีกที่เคยปกครองอินเดีย ซึ่งมีพระนามภาษากรีกว่า พระเจ้าเมนานเดอร์ ครองราชย์ พ.ศ. 423 สวรรคต พ.ศ. 453 เนื้อหาบางส่วนจะออกไปในแนวทางของอภินิหาร และบางส่วนจะอ้างอิงบุคคลที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เช่นมีการกล่าวถึงการที่พระยามิลินท์ไปถามปัญหากับครูทั้ง 6 อันได้แก่ ปูรณกัสสป มักขลิโคสาล นิคัณฐนาฏบุตร สญชัยเวฬฏฐบุตร อชิตเกสกัมพล ปกุทธกัจจายนะ ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วครูทั้ง 6 นั้นมีชีวิตร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้านะครับ และทั้งหมดก็แก่กว่าพระพุทธเจ้าด้วยครับ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ.423

แต่อย่างไรก็ตามทั้งเรื่องของอภินิหารและเรื่องครูทั้ง 6 นั้นเป็นเพียงสีสันของเรื่องนะครับ จึงควรสนใจส่วนที่เป็นสาระคือเนื้อหาที่ถามตอบปัญหากันมากกว่า ซึ่งอธิบายหลายๆ เรื่องได้อย่างละเอียดลึกซึ้งพร้อมยกตัวอย่างได้ดีมาก โดยเฉพาะคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานครับ
สถานที่ติดต่อ
สามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ และตามห้องสมุดรวมทั้งในวัดบางวัดนะครับ
ราคา
มีของหลายสำนักพิมพ์ ราคาคงไม่เท่ากันครับ
มิลินทปัญหา ฉบับออนไลน์ สำหรับท่านที่เคยอ่านมิลินทปัญหาภาษาไทยสำนวนอื่นแล้วรู้สึกว่าอ่านยาก อยากให้ลองอ่านสำนวนนี้ดูนะครับ เป็นการแปลแบบสำนวนไทยจริงๆ ไม่ใช่แปลแบบภาษาไทยสำนวนบาลีครับ

สามารถอ่านได้ที่
http://contents-page.blogspot.com/2016/09/milin.html

หรือคลิกที่สารบัญที่เมนูลอยที่มุมขวาล่างของหน้านี้แล้วคลิกมิลินทปัญหา ออนไลน์ ก็ได้นะครับ
หนังสือพุทธธรรม

ผู้ประพันธ์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หรือ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หรือ เจ้าคุณประยุทธ์ ปยุตฺโต
ประวัติผู้ประพันธ์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) นับเป็นเพชรน้ำงามเม็ดหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และของวงการพระพุทธศาสนาเมืองไทยนะครับ ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 8 สถาบัน นอกจากนี้ท่านยังเป็นคนเชื้อสายเอเชียคนแรกนะครับที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ (Prize for Peace Education) จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ท่านมีงานนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 157 เรื่อง ดังปรากฏตามร้านหนังสือทั่วไป โดยเฉพาะร้านหนังสือของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาจุฬาบรรณาคาร) บริเวณวัดมหาธาตุฯ ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประวัติของหนังสือ
หนังสือพุทธธรรมนับว่าเป็นผลงานดีเด่นดุจเพชรน้ำเอกของวงการพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน และมีส่วนสำคัญที่ทำให้คนทั่วไปยอมรับภูมิปัญญาบนรากฐานธรรมของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ครับ
เนื้อหา
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาละเอียด ลึกซึ้ง และทำความเข้าใจได้ง่ายเป็นอย่างยิ่ง แม้ผู้อ่านจะไม่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจธรรมมาก่อนเลยครับ กล่าวได้ว่าผู้ที่คิดจะศึกษาธรรมของพระพุทธศาสนาสมควรอ่านเป็นเล่มแรกๆ เลยครับ

เป็นหนังสือที่อธิบายหลักการของพระพุทธศาสนาไว้อย่างละเอียดลึกซึ้ง มองเห็นเหตุผลและที่มาที่ไป ได้อย่างชัดเจน แจกแจงรายละเอียดไว้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมคำสอนสำคัญทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ชีวิตคืออะไร ชีวิตเป็นอย่างไร ชีวิตเป็นไปอย่างไร ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร (ศีล สมาธิ ปัญญา) มีรายละเอียดตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุด ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ได้เขียนหนังสือพุทธธรรมนี้และได้ปรับปรุง แทรกรายละเอียดในส่วนต่างๆ เพิ่มเติมหลายครั้ง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนขึ้น จนทำให้มีเนื้อหารวมทั้งหน้าแทรกมากกว่าหนึ่งพันหน้า (อย่าพึ่งตกใจนะครับ เพราะเราสามารถเลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่เราสนใจได้ก่อน) เหมาะสำหรับนักศึกษาค้นคว้า ผู้ปฏิบัติธรรม และผู้สนใจธรรมในทุกระดับครับ
สถานที่ติดต่อ
สามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ และตามห้องสมุดรวมทั้งในวัดบางวัดนะครับ

หรือลองติดต่อที่ มหาจุฬาบรรณาคาร (ร้านหนังสือของมหาจุฬาฯ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ (ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์นะครับ) โทรฯ 02-2229865
ราคา
ประมาณ 500 บาท (พิมพ์หลายครั้งราคาคงไม่เท่ากันครับ)หมายเหตุ
เนื่องจากทุกวันนี้มีคำสอนออกมาแตกต่างกันมากมายหลายสายหลายแนว สร้างความสับสนให้ผู้ที่สนใจอยู่ไม่น้อยนะครับ หนังสือที่แนะนำในที่นี้จึงเน้นที่หนังสือที่เป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนา โดยเฉพาะนิกายเถรวาทครับ ซึ่งหนังสือที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบัน เท่าที่ทางผู้ดำเนินการทราบก็มีเท่าที่แนะนำเอาไว้เท่าที่เห็นนี้เท่านั้นครับ ทางผู้ดำเนินการจึงได้แนะนำให้อ่านเอาไว้เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการศึกษาธรรมของพระพุทธศาสนาต่อไป และแน่นอนว่าหนังสือหรือคัมภีร์ที่สามารถใช้เป็นหลักในการอ้างอิงและยึดถือเป็นแนวทางได้ดีที่สุดก็คือพระไตรปิฎกของเถรวาทนะครับด้วยความปรารถนาดี
จาก
ธัมมโชติ


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น