ร่วมแชร์เป็นธรรมทานนะครับ

ธัมมโชติ-หน้าหลัก

เรียนลัดพระไตรปิฎก : รวมธรรมะน่าสนใจจากพระไตรปิฎกด้วยภาษาง่ายๆ เพื่อคนรุ่นใหม่ ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ระดับผู้เริ่มสนใจพระพุทธศาสนา จนถึงผู้ที่ต้องการบรรลุธรรมขั้นสูง (ท่านสามารถคลิกที่สารบัญที่มุมขวาล่างของหน้าจอ ซึ่งจะมีหมวดต่างๆ ให้เลือกอ่าน เมื่อคลิกหมวดธัมมโชติ-เรียนลัดพระไตรปิฎกก็จะแสดงรายชื่อเรื่องสำหรับเลือกอ่าน)

รายการในหน้านี้


เนื้อหาจะมีทั้งส่วนที่นำพระไตรปิฎกพระสูตรที่คนทั่วไปควรจะรู้มาลงเอาไว้โดยตรง แล้วอธิบายเพิ่มเติมในจุดที่เข้าใจยาก ส่วนที่ประมวลความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในพระสูตรต่างๆ มารวมไว้ด้วยกัน ส่วนที่เป็นธรรมะพื้นฐานเพื่อปูความรู้ให้เข้าใจพระไตรปิฎกได้ง่ายขึ้น และส่วนที่เป็นการตอบคำถามที่มีผู้สนใจสอบถามเข้ามาแล้วผู้ดำเนินการเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วย จึงได้นำมาลงเอาไว้เช่นกันครับ

เนื้อหาธรรมะในเว็บนี้จะยึดพระไตรปิฎกของเถรวาทเป็นหลักนะครับ ท่านผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้กับคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านนับถือได้ด้วยตัวของท่านเอง แนวทางการอธิบายธรรมะจะเน้นที่การทำความเข้าใจด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้ศรัทธาความเชื่อนะครับ เพราะน่าจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งท่านผู้อ่านและแก่พระพุทธศาสนามากกว่า โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นทั้งหมด 7 หมวด เพื่อให้ง่ายในการเลือกอ่าน คือ
 • หมวดทาน
 • หมวดศีล
 • สมถกรรมฐาน (สมาธิ)
 • วิปัสสนา (ปัญญา)
 • ธรรมทั่วไป
 • บทวิเคราะห์
 • ตัวอย่างการบรรลุธรรม

เกี่ยวกับผู้ดำเนินการ

เนื่องจากทางผู้ดำเนินการไม่ต้องการให้ผู้อ่านอาศัยความเชื่อถือหรือความศรัทธาในตัวผู้ดำเนินการ ในการยอมรับธรรมบรรยายต่างๆ แต่ต้องการให้ผู้อ่านพิจารณาด้วยปัญญาของท่านเองว่าสิ่งที่ผู้ดำเนินการบรรยายไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ เมื่อท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเชื่อก็จึงเชื่อ เมื่อไม่แน่ใจก็รับฟังไว้ แล้วลองปฏิบัติให้ถึงขั้นนั้นดู หรือถ้าท่านเห็นว่าธรรมบรรยายนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง ก็ไม่ต้องเชื่อ สมดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แก่พวกชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล ดังความในพระไตรปิฎก (เกสปุตตสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 12 อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ข้อ 505) ดังนี้

ดูกรกาลามชนทั้งหลาย มาเถอะท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมา อย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำสืบๆ กันมา อย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่า ได้ยินว่าอย่างนี้ อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตำรา อย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเน อย่าได้ยึดถือโดยตรึกตามอาการ อย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับทิฐิของตน อย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรเชื่อได้ อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา

เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้ว เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่

ดังนั้น ผู้ดำเนินการจึงไม่ขอแสดงรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับตนเอง "ถ้าท่านจะยึดติดก็ขอให้ยึดที่ตัวธรรมเถิด อย่าได้ยึดติดที่ตัวบุคคลใด ๆ เลย"

ด้วยความปรารถนาดี
จาก
ธัมมโชติ

ลิขสิทธิ์ของบทความธัมมโชติ

ผู้สนใจท่านใดที่เห็นคุณค่าของเว็บไซต์แห่งนี้และมีความประสงค์จะนำข้อมูลไปเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึงการทำเป็น Mirror Site เพื่อยืดอายุของบทความธรรมะเหล่านี้ในโลกอินเทอร์เน็ตให้ยืนนาน (เพราะไม่ทราบว่าทางผู้ให้บริการพื้นที่ทำเว็บแห่งนี้ จะเก็บเว็บไซต์ธัมมโชตินี้ เอาไว้อีกนานเท่าไหร่) อันจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกต่อไป ผู้ดำเนินการยินยอมให้กระทำได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 1. จะต้องไม่ขัดต่อคุณธรรม และจริยธรรมอันดี รวมทั้งกฎหมายบ้านเมืองใดๆ ทั้งสิ้น
 2. การเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์นั้น จะเป็นการให้บริการฟรี หรือคิดค่าใช้จ่าย (ในราคาอันสมควร) ก็ได้
 3. ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของบทความ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ธัมมโชติแห่งนี้ ผู้ดำเนินการขอมอบให้เป็นของพระพุทธศาสนา ผู้ดำเนินการไม่ขอมอบลิขสิทธิ์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่อนุญาตให้ผู้สนใจทุกท่านนำบทความ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ธัมมโชติแห่งนี้ ไปเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้นี้
 4. กรุณาอย่าย่อ หรือตัดข้อความในบทความต่างๆ ออกไป เพราะบางเรื่องผู้ดำเนินการอธิบายอย่างละเอียดจนอาจดูเยิ่นเย้อ แต่ที่ทำอย่างนั้นเพื่อป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้อ่าน การตัดข้อความบางตอนออกไปอาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจคลาดเคลื่อนได้
 5. ถ้าจะมีการแทรกข้อความอะไรลงไปในบทความ กรุณาใส่ในวงเล็บ และลงชื่อกำกับเอาไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านทราบที่มาที่ชัดเจน
บุญกุศลอันใดที่บังเกิดขึ้นแล้ว และจักบังเกิดขึ้น จากการสร้างสรรค์เว็บไซต์ธัมมโชตินี้ ขอผลบุญนั้นจงดลบันดาลให้ผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท่าน มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาแพร่หลาย และเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่โลก เพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่โลก ตราบนานเท่านานเทอญ.

สารบัญธัมมโชติ

ท่านสามารถเปิดสารบัญได้จากหลายจุดนะครับ ทั้งจากเมนูลอยที่ตรึงอยู่ที่มุมล่างขวาของหน้า จากแถบสารบัญที่อยู่ด้านบนสุดและด้านล่างสุดของทุกหน้า รวมถึงด้านล่างของหน้าหลักธัมมโชติแห่งนี้

หมวดทาน


หมวดศีล


สมถกรรมฐาน (สมาธิ)


วิปัสสนา (ปัญญา)


ธรรมทั่วไป


บทวิเคราะห์


ตัวอย่างการบรรลุธรรม6 ความคิดเห็น :

 1. ຈາກຫນຶ່ງໃນຄົນລາວຜູ້ນັບຖືສາສະນາພຸດ
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານເປັນຢ່າງສູງ ສຳຫລັບການແບ່ງປັນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນນີ້
  ຂໍໃຫ້ຄວາມດີທີ່ທ່ານສ້າງເປັນຜົນບຸນ ແລະ ສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ທ່ານຢ່າງແທ້ຈິງ.

  ตอบลบ
 2. หมอฉัตร เนติฯ5 สิงหาคม 2560 06:59

  อยากได้คำแปลพระอภิธรรมปิฎกเป็นภาษาไทย สรุปโดยย่อครับ
  เพราะเวลาไปนั่งฟังสวดศพเป็นภาษาบาลี แปลไม่ออก รู้สึกว่าฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีครับ

   สำหรับเรื่องบทสวดอภิธรรม (อภิธรรม 7 คัมภีร์) นั้น สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงแปลและอธิบายขยายความเอาไว้แล้ว สามารถอ่านได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้นะครับ

   https://www.watsacramento.org/w-article-074B-t.htm

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ24 สิงหาคม 2560 13:02

  ขอบพระคุณครับ อ่านแล้วยังเข้าใจยากอยู่ครับ
  ความรู้ผมน้อย มีฉบับแปลไทยเป็นไทยไหมครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีครับ

   ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจเว็บไซต์พระไตรปิฎกออนไลน์ http://tripitaka-online.blogspot.com

   ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ

   ลบ